Get Adobe Flash player

ສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານກະສິກຳປ່າໄມ້ ສົກປີ 2012-2013

ການຜະລິດເຂົ້ານາປີລະດູການຜ່ານມາເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້40.060,36 ໂຕນ=99,88%ຂອງແຜນການ, ທຽບໃສ່ໄລຍະ ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດ​ລົງ 6.277,64T ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້1.064 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ການເກັບກ່ຽວພືດລະດູຝົນສໍາເລັດ 1.196,91 ຮຕ ຜົນຜະລິດໄດ້ 7.871,05 ໂຕນ=91% ຂອງແຜນການ,ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ5.136,05ໂຕນ,ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງປະຕິບັດໄດ້750 ຮຕ=25%ຂອງແຜນການ,ຜົນຜະລິດໄດ້ 2.775 ໂຕນ, ສະເລ່ຍ3,7 ໂຕນ/ຮຕທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ75%, ປູກພຶດລະດູແລ້ງໄດ້524,95 ຮຕ= 69% ຂອງແຜນການ,ຜົນຜະລິດໄດ້ 1.590 ໂຕນ, ສົ່ງເສີມຄອບຄົວຕົວແບບໃນການຜະລິດເຂົ້າ,ພືດແລະລ້ຽງສັດເຊີ່ງເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນ: ປູກເຫັດມີ 50 ຄອບຄົວ 60.000ຖົງເປັນເງີນ 150 ລ້ານກີບ,ສະເລ່ຍລາຍຮັບ 3 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ/ປີ,ລ້ຽງໝູມີ 2 ຄອບຄົວມີໝູ 82ໂຕສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 12 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ/ປີການຜະລິດເຂົ້ານາປີປະຕິບັດໄດ້ 12.065ha ເທົ່າກັບ 95% ຂອງແຜນ,ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ 57 ​ຮຕ,ໃນນັ້ນມີເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ 2.437 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ເກັບກູ້ຕົວຈິງ 9.628 ຮຕ ມາດຮອດປະຈຸບັນສາມາດເກັບກູ້ສໍາເລັດແລ້ວ 66 ຮຕ,ຜົນຜະລິດເທົ່າກັບ 237,6 ໂຕນ,ສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 3,6 ໂຕນ/ຮຕ.ປູກພືດລະດູຝົນປະຕິບັດໄດ້ 1.453 ຮຕ= 73% ຂອງແຜນການ​.

ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດເ​ກັບ​ກູ້​ໄດ້ 66​ ຮຕ ຜົນຜະລິດ 331​ໂຕນ=4,5%ຂອງ​ເນື້ອ​ທີ່​ການ​ຜະລິດ, ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນການປູກພຶດ,ລ້ຽງສັດແລະການຄຸ້ມຄອງການນໍາ ໃຊ້ຊົນລະປະ ທານມີ 40 ບ້ານແລະໄດ້ມອບເຄືອງມືສັດຕະວະແພດໃຫ້21 ຊຸດ, ຕິດຕາມການຂ້າສັດປ້ອນຕະຫຼາດໄດ້ທັງໝົດ437 ໂຕ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 1,4 ​ເທື່ອ,ໃນນັ້ນຄວາຍ64ໂຕ,ງົວ117ໂຕ,ໝູ256ໂຕ, ເຄື່ອນຍ້າຍສັດອອກຕ່າງແຂວງ ໄດ້ 107 ໂຕ: ມີຄວາຍ72ໂຕ,ງົວ8 ໂຕໝູ10 ໂຕ,ມ້າ17 ໂຕ, ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດໄດ້6.473 ໂຕ: ໃນນັ້ນມີຄວາຍ 1.498 ໂຕ,ງົວ 2.304,ໝູ 252 ໂຕ,ສັດປີກ 2,419 ໂຕ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ10%, ປິ່ນປົວສັດໄດ້ 191 ໂຕ: ຄວາຍ 59ໂຕ,ງົວ 49ໂຕ,ໝູ 83ໂຕ, ມີສັດຕາຍຍ້ອນພະຍາດ 115 ໂຕມີຄວາຍ 84 ໂຕ,ງົວ31 ໂຕ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຂະບວນການອະນາໄມຄອງເໜືອງ 5 ຄັ້ງມີຈໍານວນ 706 ຄົນ,ຍິງ 394 ຄົນ.ລົງເຮັດບົດບັນທຶກ ກັບຄອບຄົວຜູ້ທີ່ປຸກເຮືອນກວມຄອງເໝືອງແລະກາຍເຂົ້າມາໃນເຂດສັນຄອງໂຄງການດົງມອນຈຳນວນ9 ຄອບຄົວ,ລົງ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ໂຄງການ​ສ້ອມ​ແປງ​ຈັກສູບ​ນໍ້າ​ດ້ວຍ​ໄຟຟ້າ​ໃນ15 ໂຄງການ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 70 %ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ສັນຍາ, ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້ກູ່ມການຜະລິດ​ເຂົ້າ​ປອດ​ສານພິດ​ໃນ10​ ບ້ານ,ລົງກວດກາຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນໄມ້ແປຮູບ ພ້ອມທັງປ່ອຍຂອງໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນທົ່ວເມືອງມີຈໍານວນ1.449.003ເສັ້ນ/ແຜ່ນ.ບໍລິມາດ1.601,158 ແມັດກ້ອນ, ຂຸດຄົ້ນໄມ້ຕາມ​ການ​ອະນຸມັດ​ສົກ​ປີ2012-2013​ຈໍານວນ 726​ ທ່ອນ=303 ເມັດ​ກ້ອນ ,ລົງກວດກາວັດຖຸດິບປ້ອນໂຮງງານຖ່ານຂາວບ້ານສະພາດມີຈຳນວນ4.040ຕົ້ນ=161,273 ​ແມັດ​ກ້ອນ, ລົງຕີກາປ່ອຍໄມ້ຢູ່ພາກສະໜາມ4 ຄັ້ງຈຳນວນ10.351ເສັ້ນ/ຕັບ= 26.949 ແມັດກ້ອນ, ກວດກາລາດຕະເວນແລະກັກຢຶດຈັກສະຕິນໄດ້ 29 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ປຸກສ້າງໄດ້35 ຄັ້ງຈໍານວນ5.624 ເສັ້ນ= 69,831 ແມັດກ້ອນ ,ລົງ​ຕີ​ກາ​ໄມ້​ທ່ອນ​ຂອງ​ໂຮງງານ​ວິ​ໄລ​ຈະ​ເລີ​ນຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຈໍານວນ141ທ່ອນ​ບໍລິ​ມາດ120,078 ແມັດ​ກ້ອນ,ກ້າເບ້ຍໄມ້ໄດ້11.661 ເບ້ຍ,ປູກຕົ້ນໄມ້ຕາມເສັ້ນທາງ15B ມີ621 ເບ້ຍ, ເອົາລົງປູກຢູ່ກູ່ມບ້ານ6 ກຸ່ມ 10.590 ເບ້ຍ, ເອົາໄວ້ປູກທົດແທນຕົ້ນທີ່ຕາຍ450 ເບ້ຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້807 ຄົນ,ຍິງ350 ຄົນ, ປ່ອຍ​ປາ​ໄດ້590.115​ໂຕ=98,35%ຂອງແຜນການ.