Get Adobe Flash player

ສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານສືກສາ ແລະ ກິລາ ສົກ 2012-2013 Evaluation of work education and sports FY 2012-2013

     ໃນທົ່ວເມືອງມີໂຮງຮຽນ 63 ແຫ່ງ,ມີ 362 ຫ້ອງທຽບໃສ່ປີຜານມາເພີ່ມຂື້ນ 54ຫ້ອງ,ມີຄູອາຈານທັງໝົດ 503 ​ຄົນ,ຍີ291 ຄົນເພີ່ມຂື້ນ 86 ຄົນ.ໃນນັ້ນອາສາສະໝັກ48 ຄົນ,ຍິງ 32 ຄົນ.ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 10.784 ຄົນ,ຍີິງ 5.272ຄົນທຽບໃສ່ ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ45ຄົນ,ອັດຕາການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນຂອງປະຖົມບັນລຸ87,30% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນ5.046 ຄົນ,ຍິງ2.494 ຄົນ.ຊັ້ນມັດທະຍົມບັນລຸ95,60% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽທັງໝົດ1.901 ຄົນ.ຍິງ930 ຄົນ.ພວກເຮົາໄດ້ຖືເອົາການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາເປັນຕົ້ນຕໍໂດຍການເອົາໃຈໃສສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ​​​ແນວຄິດໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ,​ເອົາໃຈໃສໃນການປັບປຸງແລະສັບຊ້ອນຄູ-​​ອາຈານໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບສາຂາວິຊາສະເພາະຢ່າງເໝາະສົມ,​ຕິດຕາມການຮຽນ-​ການສອນຂອງ​ຄູ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາ.

ລົງ​ເກັບ​ກຳຈຳນວນ​ທີ່​ຮຽນ​ບໍ່​ຈົບ​ມັດທະຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ເມືອງ​ໃນ​ເກນ​ອາຍຸ15-40​ປີຈຳນວນ2.4​47​ຄົນ,ຍິງ 1.361 ຄົນ,ເປີດການຮຽນ - ການສອນຊັ້ນມັດທະຍົມບໍາລຸງໃຫ້ປະຊາຊົນມີຜູ້ເຂົ້າຮຽນທັງໝົດ242 ຄົນ , ຍິງ125 ຄົນ. ສອບໄດ້115 ຄົນ , ຍິງ62 ຄົນ = 62%, ການຮຽນເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນເຊີງສະແດງອອກໃນການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງໃນລະດັບຂັ້ນໂຮງຮຽນຂອງຕົນເພືອເປັນຕົວແທນສົ່ງເຂົ້າສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງມີທັງໝົດ 111 ຄົນຍິງ 63 ຄົນ,ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງຕອບຄຳຖາມເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ແລກປຽນບົດຮຽນເຊີ່ງກັນແລະກັນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ2,546ຄົນ,ຍິງ1,752ຄົນ,ນອກຈາກການຮຽນການສອນແລ້ວຍັງໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາແລະສິນລະປະໄປຄຽງຄູ່ກັນ,ອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຍາດແຍ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດໃນການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ5 ແຫ່ງຄື: ບ້ານໜອງບົວ,ທົ່ງຂຽນ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນບ້ານນ້ອຍເຊ,ເກາະຊອງ,ນາສຽດ, ໄດ້ຮັບທຶນຊວ່ຍເຫຼືອຈາກໂຄງການເດັກລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຍາກຈໍານວນ290ຄົນຍິງ171 ຄົນເປັນເງິນ 97.875.000ກີບ.