Get Adobe Flash player

ພິທີເປີດຝືກອົບຮົມ ການບໍລິຫານຈັດການເວບໃຊ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານເມືອງວາປີ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 2-3 ກໍລະກົດ 2014 ທາງໜ່ວຍງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະຈຳເມືອງວາປີ ພອມທັງ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບເຊີນ ຈາກພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອເຂົ້າ ຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການ ບໍລິຫານ-ຈັດການ ເວບໄຊ(wesite) ຂອງເມືອງວາປີ.

 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ວຽກງານ ຂ່າວສານຂອງເມືອງອອກສູ່ສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານອອນໄລ ເຂົ້າຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີ ບັນດາເມືອງ ສະໝ້ວຍ,ເມືອງວາປີ ແລະ ພະແນກ ພະລັງງານບໍ່ແຮ່ແຂວງສາລະວັນ

     ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງເມືອງໃຫ້ມີບົດບາດ ຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ໃຫ້ຊາວໂລກຮັບຮູ້,ຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.