Get Adobe Flash player

ສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານກະສິກຳປ່າໄມ້ ສົກປີ 2012-2013

ການຜະລິດເຂົ້ານາປີລະດູການຜ່ານມາເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້40.060,36 ໂຕນ=99,88%ຂອງແຜນການ, ທຽບໃສ່ໄລຍະ ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດ​ລົງ 6.277,64T ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້1.064 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ການເກັບກ່ຽວພືດລະດູຝົນສໍາເລັດ 1.196,91 ຮຕ ຜົນຜະລິດໄດ້ 7.871,05 ໂຕນ=91% ຂອງແຜນການ,ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ5.136,05ໂຕນ,ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງປະຕິບັດໄດ້750 ຮຕ=25%ຂອງແຜນການ,ຜົນຜະລິດໄດ້ 2.775 ໂຕນ, ສະເລ່ຍ3,7 ໂຕນ/ຮຕທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ75%, ປູກພຶດລະດູແລ້ງໄດ້524,95 ຮຕ= 69% ຂອງແຜນການ,ຜົນຜະລິດໄດ້ 1.590 ໂຕນ, ສົ່ງເສີມຄອບຄົວຕົວແບບໃນການຜະລິດເຂົ້າ,ພືດແລະລ້ຽງສັດເຊີ່ງເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນ: ປູກເຫັດມີ 50 ຄອບຄົວ 60.000ຖົງເປັນເງີນ 150 ລ້ານກີບ,ສະເລ່ຍລາຍຮັບ 3 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ/ປີ,ລ້ຽງໝູມີ 2 ຄອບຄົວມີໝູ 82ໂຕສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 12 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ/ປີການຜະລິດເຂົ້ານາປີປະຕິບັດໄດ້ 12.065ha ເທົ່າກັບ 95% ຂອງແຜນ,ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ 57 ​ຮຕ,ໃນນັ້ນມີເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ 2.437 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ເກັບກູ້ຕົວຈິງ 9.628 ຮຕ ມາດຮອດປະຈຸບັນສາມາດເກັບກູ້ສໍາເລັດແລ້ວ 66 ຮຕ,ຜົນຜະລິດເທົ່າກັບ 237,6 ໂຕນ,ສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 3,6 ໂຕນ/ຮຕ.ປູກພືດລະດູຝົນປະຕິບັດໄດ້ 1.453 ຮຕ= 73% ຂອງແຜນການ​.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...