Get Adobe Flash player

ແຈ້ງການ ລາຄານ້ຳມັນເຂດເມືອງວາປີ notice Oil prices Urban Vapi

ສາທາລະນະ​ລັດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ

​                     ສັນຕິພາບ ​ເອກະລາດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ເອກະ​ພາບ ວັດທະນະ​ຖາວອນ

                     -------------

​ເມືອງ​ວາປີ                                                                                                                                      ​ເລກທີ…05../ອຄມ

ຫ້ອງການ​ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ                                                                                                       ລົງ​ວັນ​ທີ ..28 ພະຈິກ 2014.

ແຈ້ງ​ການ

ລາຄາ​ນ້ຳມັນ​ເຂດ​ເມືອງ​ວາປີnotice

Oil prices Urban Vapi

 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...