Get Adobe Flash player

ສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານສືກສາ ແລະ ກິລາ ສົກ 2012-2013 Evaluation of work education and sports FY 2012-2013

     ໃນທົ່ວເມືອງມີໂຮງຮຽນ 63 ແຫ່ງ,ມີ 362 ຫ້ອງທຽບໃສ່ປີຜານມາເພີ່ມຂື້ນ 54ຫ້ອງ,ມີຄູອາຈານທັງໝົດ 503 ​ຄົນ,ຍີ291 ຄົນເພີ່ມຂື້ນ 86 ຄົນ.ໃນນັ້ນອາສາສະໝັກ48 ຄົນ,ຍິງ 32 ຄົນ.ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 10.784 ຄົນ,ຍີິງ 5.272ຄົນທຽບໃສ່ ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ45ຄົນ,ອັດຕາການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນຂອງປະຖົມບັນລຸ87,30% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນ5.046 ຄົນ,ຍິງ2.494 ຄົນ.ຊັ້ນມັດທະຍົມບັນລຸ95,60% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽທັງໝົດ1.901 ຄົນ.ຍິງ930 ຄົນ.ພວກເຮົາໄດ້ຖືເອົາການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາເປັນຕົ້ນຕໍໂດຍການເອົາໃຈໃສສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ​​​ແນວຄິດໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ,​ເອົາໃຈໃສໃນການປັບປຸງແລະສັບຊ້ອນຄູ-​​ອາຈານໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບສາຂາວິຊາສະເພາະຢ່າງເໝາະສົມ,​ຕິດຕາມການຮຽນ-​ການສອນຂອງ​ຄູ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...